Regulamin

                   Regulamin ( Oferta publiczna ) sklepu internetowego                    

“upgrade-auto.pl”

Wersja #2 od 10.06.2024 r.

 

Niniejszy Regulamin ma charakter oferty publicznej, jest odpowiednikiem „umowy ustnej” i ma odpowiednią moc prawną.

  1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejsza umowa jest ofertą publiczną i zawiera wszystkie istotne warunki organizacji kupna i sprzedaży na odległość, tj. za pośrednictwem sklepu internetowego.

1.2. Pełna i bezsporna akceptacja regulaminu sklepu internetowego, następuje poprzez kliknięcie linku ” Prześlij”, „Złóż zamówienie”, „Zaplac”, ” Przejdź do płatności“, “Kup teraz” lub „Kup w 1 kliknięcie” i wpłaty za zamówienie w wysokości 100% zgodnie z warunkami tej umowy.

1.3. Przyjęcie oferty publicznej następuje również po wysłaniu zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub po zarejestrowaniu Kupującego na stronie sklepu internetowego.

1.4. Zawierając Umowę, Kupujący potwierdza, że ​​w pełni i całkowicie zapoznał się i zgadza się z jej warunkami, a także wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu możliwości realizacji warunków niniejszej Umowy, możliwości wzajemnych rozliczeń, a także otrzymywania faktur, aktów i innych dokumentów. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest ważna przez cały okres obowiązywania Umowy. Ponadto, zawierając niniejszą Umowę, Kupujący potwierdza, że ​​został poinformowany (bez dodatkowego powiadomienia) o prawach ustanowionych przez Ustawę „O ochronie danych osobowych”, o celach gromadzenia danych. Zakres praw Kupującego jako podmiotu danych osobowych jest mu znany i rozumiany.
2. Terminy i definicje
2.1. „Internet – sklep” – strona internetowa Sprzedawcy („upgrade-auto.pl ”), stworzona w celu zawierania detalicznych i hurtowych umów kupna – sprzedaży na podstawie zapoznania się przez Kupującego z opisem Towarów oferowane przez Sprzedawcę, przy wykorzystaniu sieci Internet, co wyklucza możliwość bezpośredniego zapoznania się Kupującego z Produktem – sposób sprzedaży Produktu na odległość.

2.2. „Produkt” – wykaz nazw produktów prezentowanych w sklepie internetowym, m.in produkt informatyczny, produkt wirtualny, plik, mapa ECU, mapa itp. Treści elektroniczne nie są usługą cyfrową i nie podlegają wymianie ani zwrotowi!

2.2.1 Produkt informatyczny, produkt wirtualny, plik, mapa ECU, mapa itp. oraz wszystkie zamawiane pliki są to treści elektroniczne.  Modyfikowane treści elektroniczne nie są usługą cyfrową i nie podlegają wymianie ani zwrotowi!

2.3. „Dane osobowe” to wszelkie informacje, które bezpośrednio lub pośrednio odnoszą się do konkretnej osoby lub osoby możliwej do zidentyfikowania.

2.4. „Wada istotna Produktu” – wada uniemożliwiająca lub niedopuszczalna korzystanie z Produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, powstała z winy producenta (Sprzedawcy), po jej usunięciu ujawni się ponownie z przyczyn niezależnych od konsumenta, a jednocześnie jest obdarzony co najmniej jednej z następujących oznak:
a) nie da się go w ogóle wyeliminować;
b) jego usunięcie wymaga więcej niż czternastu dni kalendarzowych;
c) znacznie różni się od towaru przewidzianego w umowie.

3. Przedmiot umowy
3.1. Sklep internetowy zobowiązuje się do przeniesienia własności towaru ( m.in informacje o produkcie , link do towaru wirtualnego, pliki) do Kupującego, a Kupujący zobowiązuje się do zapłaty i odbioru towaru ( m.in informacje o produkcie , link do towaru wirtualnego, pliki) na warunkach niniejszej umowy.

3.2. Niniejsza umowa reguluje zasady kupna i sprzedaży w sklepie internetowym , w tym:
a) dobrowolny wybór przez Kupującego produktów w sklepie internetowym według ich wyszukiwania;
b) samodzielna rejestracja zamówienia przez Kupującego na stronie sklepu internetowego ;
c) opłacenie przez Kupującego złożonego w sklepie internetowym zamówienia ;
d) wykonanie i przeniesienie zamówienia na własność Kupującego na warunkach niniejszej umowy.

4. Procedura składania zamówienia
4.1. Kupujący samodzielnie składa zamówienie online w sklepie internetowym lub za pomocą specjalnych formularzy na stronie internetowej lub email, korzystając z kontaktów podanych w sklepie internetowym .

5. Koszt i kolejność zapłaty za towar
5.1. Pełna cena produktu wskazana jest na stronach sklepu internetowego Sprzedawcy i zawiera podatek VAT.

5.2. Ceny Towarów i usług mogą ulec zmianie w zależności od sytuacji rynkowej, co znajduje odbicie w cenach w Sklepie Internetowym . Sprzedający nie może zmienić ceny dla konkretnego Kupującego, jeżeli zaakceptował on już warunki Sprzedającego i dokonał zapłaty za Produkt (usługi) zgodnie z procedurą określoną niniejszą umową.

5.3. Kupujący dokonuje płatności za zamówienie w ciągu 3 dni roboczych (w wysokości 100% przedpłaty) przelewem bankowym na rachunek bieżący Sprzedawcy wskazany na fakturze, w tym za pomocą bankowości internetowej .

6. Dostawa zamówienia
6.1. Wysyłka towaru (przyznanie dostępu, przesłanie linku do pobrania, obejrzenie info o produkcie, towar wirtualny, plik) do Kupującego następuje po otrzymaniu od Kupującego 100% zapłaty na wystawionej fakturze.

6.2. Dostawa i zwrot towaru jest realizowany przez Sprzedawcę na koszt Kupującego. Całkowity czas dostawy nie może przekroczyć 3 dni.

6.3. Przy zamawianiu partii hurtowych warunki i sposób dostawy każdorazowo uzgadniane są odrębnie.

7. Zwrot towaru dobrej jakości

7.1. Kupujący ma prawo do wymiany Produktu odpowiedniej jakości na podobny od sprzedawcy, u którego został zakupiony, jeżeli towar go nie satysfakcjonuje lub nie może być przez niego użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem na następujących warunkach:
A) Produkt do wymiany zostały dostarczone Sprzedającemu w terminie nie dłuższym niż czternaście dni, nie licząc dnia dokonania zakupów;
B) produkt podlega wymianie, jeżeli nigdy nie był używany, nie nosi śladów użytkowania oraz jeśli jego wygląd, właściwości konsumenckie, plomby, etykiety, folie zostały zachowane, integralność opakowania zarówno samego produktu, jak i jego akcesoriów nie został naruszony;
C) produkt nie nosi rys, odprysków, zużycia, jest w pełni sprawny;
D) zachowanie kompletności sprzedawanego produktu;
E) wymiana Produktu może nastąpić po przedstawieniu przez Kupującego dokumentu rozliczeniowego wystawionego Kupującemu wraz ze sprzedanym Produktem.
7.1.1. Wymagania punktu 7.1. nie dotyczą Produktów, które zgodnie z Prawem, znajdują się na liście Produktów odpowiedniej jakości, które nie podlegają wymianie (zwrotowi)

7.2. W przypadku, gdy Produkt nie spełnia warunków określonych w ust А) – D) pkt 7.1., Sprzedający ma prawo odmówić wymiany Produktu.

7.3. Koszty transportu za dostawę Produktu przy wymianie zgodnie z punktem 7.1. polega na Kupującym.

7.4. W przypadku wymiany Produktu okres jego gwarancji liczony jest od dnia wymiany.

7,5. Jeżeli w momencie wymiany podobny Produkt nie jest dostępny w sprzedaży, Kupujący ma prawo do zakupu dowolnego innego Produktu z dostępnego asortymentu z odpowiednim przeliczeniem ceny lub odstąpienia od umowy i zwrotu pieniędzy w wysokości wartości zwracanego produktu lub wymiany produktu na podobny przy pierwszym otrzymaniu odpowiedniego produktu do sprzedaży.

7.6 Zwrot kosztów na rzecz Kupującego może nastąpić w wysokości 100% (sto procent), jeżeli Produkt ( m.in produkt informatyczny, produkt wirtualny, plik itp.) nie został przesłany przez Sprzedającego Kupującemu pocztą elektroniczną lub dostęp do przeglądania, pobierania itp. informacji o Produkcie, Produkcie wirtualnym, pliku został nie przyznany.

7.7 Zamówienie może byc odwołane po negocjacjach drogą mailową, telefoniczną lub za pomocą mesendżerów , gdy Kupujący popełnił błąd przy składaniu zamówienia. Zwroty są przyznawane tylko wtedy, gdy Produkt nie został przekazany kupującemu.

7.8 Jeżeli Kupujący stwierdzi w Produkcie wady, musi poinformować o tym Sprzedawcę, a Sprzedający niezwłocznie je usunąć.

8. Prawa i obowiązki stron
8.1. Kupujący zobowiązany jest do:
a) zapoznania się z informacją o Produkcie zamieszczoną na stronie internetowej Sprzedawcy;
b) samodzielnie złożyć zamówienie w serwisie;
c) terminowej zapłaty i odbioru zamówienia zgodnie z warunkami niniejszej umowy;
d) przy odbiorze towaru od przewoźnika upewnić się co do jego integralności i kompletności poprzez sprawdzenie zawartości opakowania. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń i niekompletności Produktu należy to odnotować w akcie, który musi zostać podpisany przez pracownika przewoźnika wraz z Kupującym.

8.2. Kupujący ma prawo żądać od sklepu internetowego przestrzegania warunków niniejszej umowy.

8.3 Sklep Internetowy zobowiązuje się do:
a) przestrzegania warunków niniejszej umowy;
b) dostarczenia Kupującemu towaru zgodnie z wybraną próbką umieszczoną w sklepie internetowym , zrealizowanym zamówieniem oraz warunkami niniejszej umowy;
c) sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności i nie może występować jako pozwany w sądzie, a także nie rekompensuje strat poniesionych przez Kupującego z powodu błędnego lub niekompletnego czy niewłaściwie użytego Produktu lub działania czy zaniechania osób trzecich.

d) Kupujący zobowiązuje się do używania Produktu wyłącznie w celu zapoznania się, bez zamiaru wyrządzenia komukolwiek i czemukolwiek szkody i tylko w ramach ustawodawstwa Polscy i kraju zamieszkania Kupującego.

8.4. Sklep internetowy ma prawo:
a) do jednostronnego zawieszenia świadczenia usług na podstawie niniejszej Umowy w przypadku naruszenia przez Kupującego warunków niniejszej Umowy.

9. Procedura odbioru Produktu przez Kupującego
9.1. Przy odbiorze Produktu w magazynie przewoźnika, od kuriera lub Sprzedawcy, Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia zewnętrznej integralności opakowania, do jego otwarcia i bezpośredniej weryfikacji prawidłowego stanu zewnętrznego Produktu (brak uszkodzeń mechanicznych uszkodzenia) oraz jego kompletności.

9.2. W przypadku obecności co najmniej jednej z wymienionych w punkcie 9.1. wad, Kupujący zobowiązany jest odnotować to w formie pisemnej o dowolnej formie. Akt musi być podpisany przez Kupującego oraz pracownika przewoźnika lub Sprzedającego.W ciągu 1 (jednego) dnia od momentu podpisania Aktu Kupujący zobowiązany jest poinformować Sprzedawcy o stwierdzonych wadach i wyrazić zgodę na wymianę Towaru.

9.3. Strony ustaliły, że w przypadku niedochowania przez Kupującego bezwzględnie obowiązujących wymogów określonego trybu, uważa się, że Kupujący otrzymał Produkt w dobrym (nałeznym) stanie – bez uszkodzeń mechanicznych i w pełnej kompletności.

9.4. W przypadku wykrycia w uzgodnionym okresie gwarancji (data wygaśnięcia) istotnych wad powstałych z winy producenta (sprzedawcy) Produktu lub sfałszowania Produktu, potwierdzonego oględzinami lub badaniami, Kupujący zgodnie z ust. w trybie i na warunkach określonych w zobowiązaniach gwarancyjnych Producenta Produktu, z uwzględnieniem warunków Umowy Ofertowej, ma prawo żądać od Sprzedawcy:

9.4.1. rozwiązanie umowy i zwrot kwoty zapłaconej za Produkt;

9.4.2. wymiany Produktu na taki sam lub podobny, spośród dostępnych u Sprzedawcy.

9.5. W takim przypadku, po potwierdzeniu przez Sprzedawcę istotnych wad Produktu i po wyrażeniu woli przez Kupującego, wpłacone środki zostaną mu zwrócone na wskazane przez niego dane w ciągu 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia zwrotu Produkta.

9.6. W przypadku wymiany Produktu niskiej jakości zapłata za usługi przewoźnika odbywa się na koszt Sprzedawcy.

9.7. W każdym przypadku zwrot Produktu musi nastąpić w oryginalnym opakowaniu, w którym Towar został otrzymany, z zachowaniem wyglądu produktu i jego właściwości konsumenckich.

9.8. Wszelkie nieuregulowane w niniejszej Umowie-ofercie kwestie związane z zamówieniem, warunkami naprawy gwarancyjnej lub wymiany Produktu w przypadku ujawnienia wad w okresie gwarancji (przydatności) reguluje się zgodnie z obowiązkami gwarancyjnymi określonymi przez producenta odpowiedniego Produktu, a w przypadku nieustanowienia przez producenta takich zobowiązań gwarancyjnych – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

10. Odpowiedzialność stron
10.1. Strony ponoszą odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie warunków niniejszej Umowy zgodnie z procedurą przewidzianą w niniejszej Umowie i obowiązującym ustawodawstwem.

10.2. W przypadku działania siły wyższej, strony są zwolnione z wypełniania warunków niniejszej Umowy. Okoliczności siły wyższej w rozumieniu niniejszej Umowy oznaczają zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, nieuniknionym, nieprzewidywalnym, które wyłączają lub obiektywnie uniemożliwiają wykonanie niniejszej Umowy, których wystąpienia Strony nie mogły przewidzieć i zapobiec za pomocą rozsądnych środków.

10.3. Strona powołująca się na siłę wyższą musi powiadomić drugą stronę o wystąpieniu takich okoliczności na piśmie pocztą elektroniczną w ciągu pięciu dni kalendarzowych.

10.4. Jeżeli z powodu działania siły wyższej niewykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy trwa dłużej niż pięć miesięcy, każda ze Stron ma prawo jednostronnie wypowiedzieć niniejszą Umowę poprzez pisemne powiadomienie drugiej strony.

10,5. Strony dokładają wszelkich starań, aby wszelkie nieporozumienia rozstrzygać wyłącznie w drodze negocjacji.

11. Inne warunki
11.1. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do jednostronnego wprowadzania zmian do niniejszej Umowy po uprzedniej publikacji na stronie upgrade-auto.pl

11.2. Sklep internetowy powstał w celu zorganizowania zdalnego sposobu sprzedaży Produktów przez Internet.

11.3. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za treść i prawdziwość informacji podanych przez Kupującego w trakcie składania zamówienia.

11.4. Kupujący ponosi odpowiedzialność za prawdziwość informacji podanych podczas składania zamówienia.

11,5. Opłacenie przez Kupującego zamówienia złożonego w Sklepie Internetowym oznacza pełną akceptację przez Kupującego warunków Umowy Kupna-Sprzedaży (oferta publiczna Sklepu Internetowego) i jest datą zawarcia Umowy Kupna-Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.

11.6. Korzystanie z zasobu sklepu internetowego w celu przeglądania informacji o produkcie, a także składania zamówienia jest dla Kupującego bezpłatne.

11.7. Informacje podane przez Kupującego są poufne. Sklep internetowy wykorzystuje informacje o Kupującym wyłącznie w celu funkcjonowania sklepu internetowego (przesyłanie Kupującemu wiadomości o realizacji zamówienia, przesyłanie komunikatów reklamowych itp.).

11.8. Poprzez własną akceptację Umowy lub wypełnienie formularza na stronie upgrade-auto.pl/serwis-plikow/ Kupujący dobrowolnie akceptuje dany regulamin i wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych w zarejestrowanej bazie danych „Kontrahenci” Sprzedawcy w następującym celu: dane, które poznał Sprzedający zostaną wykorzystane w celach handlowych, w tym w celu realizacji zamówień zakupu Produktów, otrzymywania informacji o zamówieniu, przesyłania za pomocą środków telekomunikacyjnych (e-mail, komunikacja mobilna) reklam i ofert specjalnych, informacji o promocjach, loteriach lub wszelkich innych informacji o prowadzonej działalności Sprzedający w celach przewidzianych w tym punkcie ma prawo przesyłać listy, wiadomości i materiały na adres pocztowy Kupującego, e- mail , a także wysyłać wiadomości sms, wykonywać połączenia na numer telefonu podany w formularzu zamówienia.

11.9. Kupujący daje Sprzedającemu prawo do przetwarzania jego danych osobowych, w tym: do umieszczenia danych osobowych w zbiorach Kupującego (bez dodatkowego informowania o tym Uczestnika), dożywotniego przechowywania danych, ich gromadzenia, aktualizacji, zmiany (w razie potrzeby ). Kupujący zobowiązuje się zapewnić ochronę danych przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich, nie rozpowszechniać ani nie przekazywać danych osobom trzecim (z wyjątkiem przekazywania danych podmiotom powiązanym, partnerom handlowym, osobom upoważnionym przez Sprzedawcę do bezpośredniego przetwarzania danych, przetwarzanie w określonych celach, a także na obowiązkowe żądanie właściwego organu państwowego).

11.10. W przypadku braku chęci otrzymywania newslettera Kupujący ma prawo skontaktować się ze Sprzedawcą poprzez napisanie oświadczenia o odmowie otrzymywania materiałów reklamowych, przesłanie go na adres pocztowy lub e-mail.

12. Okres obowiązywania niniejszej umowy
12.1. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem złożenia zamówienia lub rejestracji w sklepie internetowym „ upgrade-auto.pl ” i obowiązuje do czasu spełnienia wszystkich warunków umowy (dostęp, pobieranie, przeglądanie informacji o Produkcie, wirtualny produkt, plik).

  1. Jak złożyć zamówienie w sklepie internetowym.

–  aby złożyć zamówienie w sklepie internetowym upgrade-auto.pl należy wejść na stronę upgrade-auto.pl/serwis-plikow/ i podać jak najwięcej informacji w specjalnym formularzu.

– dodaj pliki do archiwum .rar lub .zip i załaduj do formularza.

– w przypadku problemów z wysłaniem zamówienia należy niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.

  1. Jak pobrać gotowe zamówienie

14.1 W celu pobrania gotowego zamówienia na stronie upgrade-auto.pl należy wykonać następujące czynności:

– wejść w link przesłany przez Sprzedawcę na podany przez Kupującego adres e-mail lub samodzielnie i dobrowolnie wybrać potrzebny Produkt w sklepie internetowym.

– zapłać za produkt za pomocą koszyka i bramki płatności.

– kilka minut po zaksięgowaniu środków przez Sprzedawcę, system sklepu internetowego automatycznie prześle link do pobrania Produktu na adres e-mail Kupującego, który poda podczas płatności.

– w celu pobrania Produktu należy skorzystać z przeglądarki Internet Explorer lub skopiować i wkleić link do pobrania Produktu w pasku adresu przeglądarki. W takim przypadku pobieranie rozpocznie się automatycznie.

14.2 W przypadku problemów z pobraniem należy niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą

  1. Dane Sprzedawcy.

Rusłan Wojtowicz Upgrade-auto

NIP 5242960657

REGON 524229731

ul.Rembrandta 4A/39 Warszawa 03-531 Polska